Stichting Vlinders van Immanuël

De Stichting Vlinders van Immanuël is opgericht op 31 oktober 2016. De Stichting richt zich in haar activiteiten op twee doelgroepen. De ene doelgroep betreft kinderen die vanuit een crisissituatie geplaatst worden in pleeggezinnen. De andere doelgroep zijn ouderen en heeft betrekking op het bieden van activiteiten die bijdragen tot welzijn c.q. zingeving.

Een tijdelijk thuis voor kinderen

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin, in een sfeer van liefde, geluk en begrip. Het gezin is de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder. (Verenigde Naties, Verdrag van de Rechten van het Kind, 1989) Hoewel dit een recht is voor alle kinderen, laat de praktijk zien dat dit niet altijd zo is. Het aantal kinderen dat niet meer kan thuis wonen blijft ook in Nederland schrikbarend hoog. De professionele jeugdzorg biedt in deze situaties opvang door kinderen o.a. te plaatsen in pleeggezinnen. Wij bieden een tijdelijk thuis aan deze kinderen.

Een open deur voor ouderen

Het samen koken en eten kan veel betekenen voor ouderen. Het is voor hen een afwisseling tijdens een soms eenzaam leven. Ouderen die zich er niet toe kunnen zetten om voor zichzelf te koken of een maaltijd aan huis te laten komen, kunnen weer eens zelf een gerecht maken dat herinneringen aan vroeger oproept. De geur van bijvoorbeeld griesmeelpudding of een lekkere pan snert wekt de eetlust op! En gesprekken komen gemakkelijker op gang als je samen aan iets werkt, als je samen besluit wat te eten, boodschappen gaat doen en het tot slot lekker opeet. Op die manier worden sociale banden aangehaald.

  • Vlinders van Immanuel
  • Vlinders van Immanuël
  • Vlinders van Immanuël
  • Vlinders van Immanuël
  • Vlinders van Immanuël
  • Vlinders van Immanuël

Historie van de Stichting

Het is allemaal begonnen bij de passie van Karsten en Vera voor kinderen. Hun hart werd al jaren geleden geraakt door de vele kinderen die in crisissituaties terecht komen en niet meer thuis kunnen wonen. In 2014 hebben Karsten en Vera besloten zich daarom aan te melden bij enkele professionele organisaties en hebben zich bereid getoond om kinderen op te vangen. Dit betekende dat zij hun woning verlieten en een nieuw pand aangekocht hebben voor de opvang van deze kinderen. Inmiddels hebben zij al 20 kinderen tijdelijk opgevangen en hebben zij veel ervaring opgedaan.

Naast de kinderen hebben zij ook een hart voor ouderen (veelal alleenstaand) die eenzaam door het leven gaan. In het aangekochte pand is er ook ruimte om voor hen activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden.

Wat wil de Stichting doen?

De Stichting ondersteunt Karsten en Vera financieel opdat zij de door hen beschikbare woning in Maarn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) kunnen blijven gebruiken als een betrouwbaar gezinshuis. Daar worden de kinderen (in de leeftijdcategorie van 0 tot 10 jaar) die in crisissituaties verkeren, geholpen aan een stabiele leefomgeving. De opvang van deze kinderen is bedoeld voor korte perioden van maximaal drie maanden en voor de opvang van de kinderen wordt nauw samengewerkt met erkende hulpverlenings-organisaties zoals pleegzorg You ke en Jeugdzorg Safe House. In de stabiele omgeving in Maarn worden de kinderen voorbereid op een terugkeer naar hun ouders of doorplaatsing naar langdurige pleeggezinnen.

Deze woning wordt verder gebruikt voor eenzame ouderen en alleenstaanden die bijvoorbeeld daar samen koken en genieten van gesprekken bij een goede, voedzame maaltijd. Ouderen en alleenstaanden kunnen hier nieuwe sociale contacten opdoen, waar ze samen plezier hebben en leren van elkaar. Daarmee worden ze uit hun (dreigende) isolement gehaald.

De activiteiten voor kinderen en ouderen worden door veel mensen als belangrijk werk beoordeeld en onder hen zijn mensen die deze activiteiten ook als donateur willen ondersteunen. De Stichting biedt daarvoor de mogelijkheid.

U kunt ook het volledige beleidsplan van Stichting Vlinders van Immanuel hier lezen.

U vindt het jaarverslag van Stichting Vlinders van Immanuel hier