Stichting

Vlinders van Immanuël

Doelstelling

De Stichting Vlinders van Immanuël heeft als doel: het opvangen en opvoeden van kinderen vanuit een stabiele en veilige basis, alsmede het ondersteunen van projecten op het gebied van verbeteren van leefomstandigheden van ouderen en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting wil de beschikbare woning in Maarn inrichten en gebruiken als een betrouwbaar gezinshuis. Daar zullen kinderen (in de leeftijdcategorie van 0 tot 10 jaar) die in crisissituaties verkeren, geholpen worden aan een stabiele leefomgeving. De opvang van deze kinderen is bedoeld voor korte perioden van maximaal drie maanden en voor de opvang van de kinderen wordt nauw samengewerkt met erkende hulpverleningsorganisaties zoals pleegzorg You ke en Jeugdzorg Safe House. In de stabiele omgeving in Maarn worden de kinderen voorbereid op een terugkeer naar hun ouders of doorplaatsing naar langdurige pleeggezinnen. Deze woning zal verder worden ingezet voor eenzame ouderen en alleenstaanden die bijvoorbeeld samen koken en genieten van gesprekken bij een goede, voedzame maaltijd . Ouderen kunnen hier nieuwe sociale contacten opdoen, waar ze samen plezier hebben en leren van elkaar. Daarmee worden ze uit hun (dreigende) isolement gehaald. De Stichting zal bij haar activiteiten steeds op zoek zijn naar samenwerking met organisaties in de nabije omgeving die op de geschetste thema’s actief zijn.

Samenstelling bestuur

De heer J. Stapel (voorzitter)
De heer J.J.H. Groenewold (penningmeester)
Mevrouw B. Branderhorst (secretaris)

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteiten

De stichting is op 31 oktober 2016 aangevangen en heeft inmiddels verschillende projecten opgestart. In 2017 worden deze verder uitgewerkt en uitgevoerd. Er zal drie keer per jaar een nieuwsbrief worden verzonden. Het biedt ons de mogelijkheid om, in beeld en woord, aandacht aan een project te schenken en we blikken terug op de projecten die eerder aan de orde zijn geweest. Daarbij leggen wij op een transparante wijze verantwoording af en berichten over nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot het werk van de Stichting. Ook op deze website zullen bezoekers vooraf en achteraf over de projecten worden geïnformeerd.
Verder zullen we met inzet van sociale media en bijeenkomsten in gesprek gaan met mensen die meer willen weten over de door de Stichting gekozen thema’s op het gebied van kinderen en ouderen en overwegen het werk van de Stichting te ondersteunen.

Financiële verantwoording

De Stichting is op 31 oktober 2016 opgericht. De eerste financiële verantwoording zal plaatsvinden over het verlengde 31 oktober 2016 tot en met 31 december 2017. Deze zal te zijner tijd op deze site worden geplaatst.

Stichting Vlinders van Immanuël

IBAN: NL86INGB0007300147   |   RSIN: 856864201

Esdoornlaan 11, 3951 DB Maarn